پمپ گريز از مرکز N2 مدل ZBS 400-16 > کد : 45.00245.002 >>> Z2