پمپ گريز از مرکز N2 مدل ZBS 200-16 > کد : 45.00145.001 >>> Z2