واشر برگردان 6-250 مايع – سايز 12 > کد : 09.01409.014 >>> D - 6 - 2