واشر برگردان 6-250 مايع – سايز 11 > کد : 09.01309.013 >>> D - 6 - 2