واشر برگردان 6-250 مايع – سايز 10 > کد : 09.01209.012 >>> D - 6 - 2