واشر برگردان 6-250 مايع – سايز 9 > کد : 09.01109.011 >>> D - 6 - 2