0315721253-5
پمپ کرایوفن
CO2 پمپ
پمپ سانتریفیوژ
تجهیزات پمپ اکسیژن روسی
روغن غیر قابل ،احتراق
ese
258